więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza, ani inne organy wyborcze nie posiadają kompetencji w zakresie przeprowadzania i nadzoru nad referendami lokalnymi w sprawach innych niż referendum lokalne dotyczące odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska, wydawania opinii i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące takich referendów.

Opinii w tych sprawach powinny udzielić organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, a w szczególności wojewoda, który sprawuje nadzór bezpośredni.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zauważa, że w przypadku referendów dotyczących odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przepisy nie przewidują możliwości udzielania dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika grupy inicjatywnej. Zatem, zadania i kompetencje pełnomocnika określone w ustawie o referendum lokalnym może realizować wyłącznie pełnomocnik. Jednakże przy innych, ale wyłącznie techniczno-organizacyjnych czynnościach, jak np. związanych z obserwacją liczenia i weryfikacji przez komisarza wyborczego podpisów mieszkańców popierających przeprowadzenie referendum, może uczestniczyć osoba upoważniona przez pełnomocnika.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej pełnomocnik inicjatora referendum może upoważnić do obserwacji weryfikowania podpisów więcej niż jedną osobę. Jednakże wykonywanie tych obowiązków nie może zakłócać liczenia i weryfikowania podpisów. Upoważnione do obserwacji osoby mogą zmieniać się w ciągu prac komisji weryfikującej podpisy.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 11:00

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk