więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 z dnia 13 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.[1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załącznikach nr 1 – 12 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (Monitor Polski nr 116, poz. 1178), umieszczoną w dolnej części każdej strony wzorów formularzy, ramkę z tekstem, w brzmieniu:

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu lub symbol kontrolny systemu informatycznego albo jego kod kreskowy

 

 

 

zamienia się na tekst i ramkę w brzmieniu:

 

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu

 

Symbol kontrolny systemu informatycznego i opcjonalnie jego kod kreskowy

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 11:02

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk