więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 4991)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się sposób drukowania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8  sierpnia 2005 r. (poz. ...)

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA 
ORAZ TRYB ICH DOSTARCZENIA OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.

Zasady ogólne

1. Okręgowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala:

1) harmonogram druku kart do głosowania, uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart w drukarni oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych członków okręgowej komisji wyborczej;
2) sposób zabezpieczenia kart do głosowania w procesie druku oraz ich przechowywania w drukarni;
3) termin i sposób dostarczenia kart z drukarni do okręgowej komisji wyborczej przez wykonawcę;
4) miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia kart do głosowania do czasu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym;
5) termin i sposób dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym wraz z innymi materiałami wyborczymi;
6) sposób zabezpieczenia rezerwy kart do głosowania i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

2. Karty do głosowania powinny być wydrukowane i przygotowane do rozprowadzenia nie później niż do dnia 23 września 2004 r. 
3. Zlecenia druku kart i wyboru wykonawcy w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 1172)) dokonuje dyrektor delegatury obsługującej okręgową komisję wyborczą.
4. Karty do głosowania należy wydrukować na papierze offsetowym o gramaturze 70-80 g/m2.

Nakład kart do głosowania

5. Nakład kart do głosowania ustala okręgowa komisja wyborcza, uwzględniając liczbę wyborców w okręgu.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby nakład kart do głosowania ustalić w wysokości odpowiadającej 80 % uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania, z czego 75 % nakładu przekazanoby do obwodowych komisji wyborczych, a 5 % nakładu stanowiłoby rezerwę okręgowej komisji wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obwodów w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze.
Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie wyborców, należy przewidzieć dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także dla obwodów utworzonych za granicą i na statkach.
Niezależnie od wyżej wspomnianych środków organizacyjnych konieczne jest zapewnienie możliwości ewentualnego dodruku kart do głosowania, na wypadek nadzwyczajnych wydarzeń.

Zarządzenie druku kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów

6. Ustalone brzmienie kart do głosowania, ze wskazaniem ich układów graficznych i formatów, okręgowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w celu zlecenia druku kart. Przekazanie ww. dokumentów, opatrzonych pieczęcią okręgowej komisji wyborczej, traktuje się jako zarządzenie druku karty.

Druk kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów

7. Przygotowane do druku karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazuje do zakładu poligraficznego, wskazując ustalone przez okręgową komisją wyborczą ogólne nakłady kart do głosowania wraz z zestawieniem liczby kart przypadających poszczególnym gminom (miastom) i poszczególnym obwodom głosowania.

8. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

Ustala się następujące zasady kontroli druku kart do bezwzględnego przestrzegania:

1) korektę całego składu karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów i karty do głosowania na kandydatów na senatorów w drukarni prowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pracownicy z zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni. Oba zespoły zatrzymują po 1 egzemplarzu odbitki każdego rodzaju karty. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. brzmienia karty ustalonego przez okręgową komisję wyborczą;
2) ostatecznej kontroli jakości składu kart do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie okręgowej komisji wyborczej, którzy informują dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, iż można uruchomić druk ustalonego nakładu karty, i podpisują kartę do druku.

Pakowanie kart do głosowania

9. Wydrukowane karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów należy zapakować (odrębnie dla każdego rodzaju wyborów) w następujący sposób:

1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według obwodów głosowania;
2) na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr .....,
............................................,
(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
Obwód głosowania nr ......
w .........................................,
gmina ..................................,
Liczba kart do głosowania ...............................”
lub
„Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr .....,
............................................,
(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
Obwód głosowania nr ......
w .........................................,
gmina ..................................,
Liczba kart do głosowania ...............................”

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić: czy karty do głosowania dotyczą właściwego okręgu wyborczego, czy nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem, czy nie zostały przemieszane karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów z kartami do głosowania na kandydatów na senatorów itp.;

3) rezerwę nakładu kart do głosowania należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te powinny być odpowiednio oznakowane, np.:

„Rezerwa kart do głosowania 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr .....,
............................................,
(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
gmina ..................................,
Liczba kart do głosowania ...............................”
lub
„Rezerwa kart do głosowania 
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr .....,
............................................,
(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
gmina ..................................,
Liczba kart do głosowania ...............................”.

Rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach miast lub gmin wyznaczonych przez okręgową komisję wyborczą, co umożliwi ich sprawne dostarczenie do obwodów w miarę występujących potrzeb. W punktach tych należy zapewnić środek transportu dla dowiezienia kart do obwodu głosowania stosownie do dyspozycji okręgowej komisji wyborczej.

Rezerwę kart do głosowania zabezpiecza wójt lub burmistrz (prezydent miasta) stosownie do poleceń właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie i na polecenie właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Przechowywanie i zabezpieczenie kart do głosowania

10. Wydrukowane i przygotowane do przekazania karty do głosowania należy przechować w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

11. Zapakowane karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w dniu 24 września 2005 r., tj. w przeddzień wyborów, i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.

Postępowanie w przypadku zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów lub skreślenia kandydata na senatora

12. W razie dokonania przez okręgową komisję wyborczą — po zarządzeniu druku kart do głosowania — zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów (tj. skreślenia kandydata z listy, uzupełnienia listy lub unieważnienia rejestracji listy) lub skreślenia kandydata na senatora, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zlecił druk kart do głosowania, zapewnia wykonanie obwieszczenia okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 158 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenia te należy przekazać do wywieszenia w lokalach wyborczych za pośrednictwem delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej okręgową komisję wyborczą.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 11:15

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij