więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wybora

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.)1)Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz.1173

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r.

ZASADY i TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.

1. Po sporządzeniu protokołów głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatorów, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

2.  Jeden egzemplarz każdego protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej” i odpowiednio „Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”
Okręg wyborczy nr ...
Obwód głosowania nr .......... 
Okręgowa Komisja Wyborcza w ...
Nazwa statku .....................................................
Armator ............................................................”

Koperty z protokołami oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

3.  Kapitan statku przekazuje armatorowi drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymane telefaksem protokóły armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4.  W razie braku możliwości przekazania protokołów telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołów, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołów. Przekazane dane z protokołów armator zapisuje na odpowiednich formularzach protokołów głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy „protokół” i wpisując „informacja o wynikach”; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołów armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5.  Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3-4.

6.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych podając numery i siedziby tych obwodów.

7.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku ponadto spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8.  Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 11:17

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij