więcej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. w miejscu i poza miejscem stałego zamieszkania

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu
i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
w miejscu i poza miejscem stałego zamieszkania

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 23 września 2001 r., informuje, że warunki udziału w tych wyborach są określone ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), w sposób następujący.

I. Warunki ogólne

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie nazwiska wyborcy w spisie wyborców.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. Obwodowe komisje wyborcze w dniu wyborów dopisują do spisu jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeśli udokumentują iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu w związku z ujęciem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeśli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład w przeddzień wyborów,
 • stale zamieszkują za granicą.

Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy.

II. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Nazwiska wyborców stale zamieszkałych w danej gminie i zameldowanych na pobyt stały oraz osób dopisanych do rejestru wyborców na ich wniosek zostaną wpisane z urzędu do spisów wyborców sporządzonych dla poszczególnych obwodów głosowania.
Do rejestru wyborców właściwego dla miejsca zamieszkania mogą być wpisani na swój wniosek wyborcy, którzy stale zamieszkują poza miejscem zameldowania na pobyt stały. Dotyczy to również wyborców, nigdzie nie zamieszkałych przebywających stale na obszarze gminy.
Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania (zameldowania na pobyt stały).

III. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

 1. Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

  Wyborców, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, a także wyborców przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną objęci spisem wyborców sporządzonym dla obwodów utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. O fakcie umieszczenia w spisie wyborców dyrektor szpitala, domu pomocy społecznej, zakładu karnego lub aresztu śledczego powinien osoby te poinformować. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w przeddzień lub w dzień wyborów będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach jeśli wcześniej zaopatrzą się w zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Wyborcy, którzy zostali objęci spisem wyborców w szpitalach, zakładach pomocy społecznej lub zakładach karnych, a opuszczą te jednostki na dwa dni przed dniem wyborów - aby głosować w innym obwodzie głosowania - muszą uzyskać z miejscowego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.
 2. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy.

  Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem stałego zamieszkania
  , a chcą wziąć udział w głosowania w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania) powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
  Wniosek składa się najpóźniej do 13 września 2001 r. w organie ewidencji ludności w urzędzie gminy, na terenie której czasowo przebywa wyborca chcący wziąć udział w głosowaniu. Dopisanie do spisu wyborców, na wniosek osoby zainteresowanej w miejscu pobytu czasowego, powoduje z urzędu skreślenie tej osoby ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

  Także osoby nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy, które chcą wziąć udział w głosowaniu, mogą w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2001 r. złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w miejscu przebywania.

  Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową lub odbywający ćwiczenia bądź przeszkolenie wojskowe jak również junacy odbywający służbę poza miejscem zamieszkania, a zamierzający wziąć udział w głosowaniu są dopisywani do spisu wyborców po złożeniu przez nich wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie znajdującym się w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki może być złożony najpóźniej do 10 września 2001 r.

  Procedura taka dotyczy również policjantów z jednostek skoszarowanych.

  Wyborcy niepełnosprawni, mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
   na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania. Termin złożenia wniosku do urzędu gminy o dopisanie do wybranego obwodu głosowania upływa dnia 13 września 2001 r.
 3. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

  Udział w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania
   jest również możliwy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wyborca może otrzymać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.

  Wydanie zaświadczenia powoduje wykreślenie nazwiska wyborcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

  O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do dnia 21 września 2001 r., ze względu na to, iż w przeddzień wyborów urzędy gmin są obowiązane przekazać spisy wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, a wydanie zaświadczenia wiąże się z wykreśleniem wyborcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 4. Głosowanie w kraju wyborców zamieszkałych za granicą.

  Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w kraju w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu wyborów przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentami potwierdzającymi zamieszkiwanie za granicą są na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą czy też dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie osoby te zostaną dopisane do spisu wyborców i dopuszczone do głosowania. Obwodowa komisja wyborcza zaznaczy ten fakt na ostatniej stronie wizowej w paszporcie odciskając swoją pieczęć i wpisując datę.

  Wyborca zamieszkały za granicą może również głosować w kraju na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula w miejscowości, w której utworzono obwód głosowania.
 5. Głosowanie za granicą.

  Wyborcy stale zamieszkali w kraju, wyjeżdżający za granicę
  , a zamierzający wziąć udział w głosowaniu, powinni zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania, wydawanym w urzędzie gminy właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania.

  Wyborcy przebywający za granicą, w tym także wyborcy którzy stale zamieszkują w kraju a nie posiadają zaświadczenia o prawie do głosowania, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni najpóźniej do 18 września 2001 r. zgłosić właściwej terytorialnie placówce konsularnej, w której utworzono obwód głosowania wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek można zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie bądź telefaksem z podaniem danych objętych spisem oraz numerem ważnego polskiego paszportu, a także miejscem i datą jego wydania.

Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą przez Ministra Spraw Zagranicznych został ogłoszony w Monitorze Polskim Nr 85, poz. 935; jest również dostępny we wszystkich placówkach konsularnych, delegaturach wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - adres: www.pkw.gov.pl, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami z dnia 5 września 2001 r. o udziale wyborców przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
z up.
. (-) Kazimierz W. Czaplicki
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-03-2016 8:43

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk