więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 Tekst ujednolicony (M.P. z 2011 r. Nr 75, poz. 741 oraz z 2014 r. poz. 134)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 61g § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Koperta na pakiet wyborczy powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

2. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się pieczęć nagłówkową urzędu gminy, adres wyborcy, dla którego przeznaczony jest pakiet wyborczy, oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA” oraz informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

3. W przypadku doręczania do wyborcy pakietu wyborczego przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, na kopercie na pakiet wyborczy nie umieszcza się informacji o zwolnieniu z opłaty pocztowej.

4.(2) Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i adnotacji operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 61f § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, przyjmującego i doręczającego przesyłkę.

5. Koperty na pakiet wyborczy przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na pakiet wyborczy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Koperta zwrotna, o której mowa w art. 61g § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres obwodowej komisji wyborczej, dla której przeznaczona jest przesyłka, oznaczenie „PRZESYŁKA WYBORCZA” oraz informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

3.(2) Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i adnotacji operatora wyznaczonego, o którym mowa w § 1 ust. 4.

4. Koperty zwrotne przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

5. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Koperta na kartę do głosowania, o której mowa w art. 61g § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego, ma, w zależności od przeprowadzanych wyborów oraz liczby i formatu stosowanych w nich kart do głosowania, rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności zaginania, kart do głosowania.

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania.

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego.

4. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „Koperta na kartę do głosowania”. Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kopert. Na kopercie nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

5. Koperty na kartę do głosowania przekazywane przez daną gminę wyborcom głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

6. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, o którym mowa w art. 61g § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, sporządza się na karcie koloru białego, formatu A-5.

2. Urząd gminy przygotowuje druk oświadczenia, na którym umieszcza imię (imiona), nazwisko i numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz nazwę i datę przeprowadzanych wyborów, a także miejsce na wpisanie nazwy miejscowości, w której wyborca sporządza oświadczenie i daty jego sporządzenia oraz miejsce na własnoręczny podpis wyborcy.

3. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Instrukcję głosowania, o której mowa w art. 61g § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, sporządza się na karcie formatu A-4, czcionką o rozmiarze nie mniejszym niż 14 pkt.

2. W przypadku gdy pakiet wyborczy przesyłany jest do wyborcy, który wystąpił o przesłanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, poza instrukcją głosowania, o której mowa w ust. 1, wyborcy przesyła się również tę instrukcję sporządzoną w alfabecie Braille’a.

3. Urząd gminy sporządza instrukcję głosowania zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze. Treść pouczenia pomija się w instrukcji przesyłanej wyborcy.

4. Wzór instrukcji głosowania stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 1343), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

(2) § 1 ust. 4 oraz § 2 ust. 3 zmienione uchwałą z dnia z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

(3) ustawa zmieniona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. 149, poz. 889).

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 8:32

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk