więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowani

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. � Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984. Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003r.

WYTYCZNE

dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

I. Założenia ogólne.

Zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym nakładająca na komisje obwodowe obowiązek podania do wiadomości publicznej po pierwszym dniu głosowania informacji o liczbie niewykorzystanych kart, liczbie osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wydanych kart do głosowania oraz wyłączająca spod zakazu prowadzenia kampanii referendalnej informowanie o tych danych, uzasadnia ustalenie i podanie przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości publicznej po pierwszym dniu głosowania informacji zbiorczej o liczbie wydanych kart do głosowania i liczbie uprawnionych do głosowania.

Podkreślić należy, że taka informacja nie jest informacją o frekwencji w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokrajowym, gdyż tę oblicza się na podstawie liczby kart wyjętych z urny.

Podanie przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości publicznej, po pierwszym dniu głosowania informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart będzie miało walor informacji urzędowej zawierającej prawidłowo obliczone dane.

Korzystając z danych zebranych z obwodów przez komisarzy wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała możliwość podania informacji zbiorczej z całego kraju i z obszaru poszczególnych województw, bowiem obszar działania komisarzy wyborczych nie przekracza granic województw (suma danych od kilku komisarzy będzie stanowiła informację z województwa).

Dane z obwodów będą zbierane bezpośrednio przez komisarzy wyborczych wspomaganych przez delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedsięwzięcia możliwe jest jedynie zastosowanie metody zbierania informacji przy pomocy ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej.

Organizacja zbierania danych z obwodów musi umożliwiać sprawne przyjęcie danych przez komisarzy wyborczych również w największych aglomeracjach z dużą liczbą obwodów.

II. Założenia organizacyjne przyjmowania informacji z obwodów przez komisarzy wyborczych.

 1. Przyjęta koncepcja zbierania danych bazuje na utworzeniu modelu wzorowanego na hierarchicznym drzewie, w którym informacja z obwodu w drodze do Państwowej Komisji Wyborczej przechodzi przez dwa szczeble pośrednie, na których dokonywane jest podsumowanie informacji cząstkowych i przekazanie na szczebel wyższy informacji zbiorczej.

  Szczeblami pośrednimi są:

  -          wskazane przez komisarza wyborczego komisje obwodowe zwane dalej komisjami pośredniczącymi lub ustanowieni przez komisarza wyborczego pełnomocnicy,
  -          komisarze wyborczy.

  Komisje pośredniczące i pełnomocnicy ustanowieni przez komisarzy wyborczych w dalszej części wytycznych są nazywane podmiotami pośredniczącymi.

 2. Pierwszy szczebel pośredni stanowi wskazana  przez komisarza wyborczego komisja pośrednicząca, która przyjmuje informacje telefoniczne od określonych komisji  obwodowych. W razie ustanowienia pełnomocników wykonują oni  czynności przypisane komisji pośredniczącej. Podmioty pośredniczące sumują przekazane im z określonych obwodów informacje o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o  liczbie wydanych kart do głosowania. Te dwie liczby podmioty pośredniczące przekazują telefonicznie do komisarza wyborczego. Jeśli podmiotami pośredniczącymi są komisje pośredniczące, to do wyżej wymienionych liczb dodają liczby osób uprawnionych i wydanych kart ze swojego obwodu.
 3. Drugim szczeblem pośrednim w przekazie informacji jest komisarz wyborczy, wspomagany zespołem osób przez niego powołanych, które przyjmują informacje telefoniczne od podmiotów pośredniczących. Komisarz wyborczy dokonuje podsumowania liczby osób uprawnionych do głosowania oraz liczby wydanych kart do głosowania na obszarze swojego działania i wraz z informacją o liczbie obwodów, z których informacje zostały uzyskane przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej przy użyciu poczty elektronicznej oraz faksem.
 4. Komisarz wyborczy, w zależności od warunków miejscowych, ustala komisje pośredniczące lub ustanawia swoich pełnomocników upoważniając ich do telefonicznego przyjęcia od określonych komisji obwodowych informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania. Komisje pośredniczące i pełnomocnicy postępują w taki sam sposób i obowiązują ich takie same terminy wykonania czynności.
 5. W celu zapewnienia sprawnego i szybkiego przekazania informacji z obwodów konieczne jest określenie nieprzekraczalnego terminu, w którym komisje obwodowe obowiązane są przekazać informacje do podmiotów pośredniczących i termin, w którym podmioty te powinny przekazać zbiorcze informacje komisarzowi wyborczemu.

Ocenia się, że ustalenie liczby niewykorzystanych kart do głosowania, liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wydanych kart oraz sporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 32 ust. 4a ustawy, i wywieszenie go w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych zajmie komisji obwodowej nie więcej niż 50 minut (będzie trwało do godz. 20.50). Przekazanie do podmiotu pośredniczącego informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania powinno trwać nie dłużej niż 40 minut (do godz. 21.30). Zakłada się przy tym, że rozmowa telefoniczna, w czasie której przekazywana jest informacja trwa ok. 2 minut.

Podsumowanie danych liczbowych zebranych przez podmiot pośredniczący (z uwzględnieniem własnych danych w przypadku komisji pośredniczącej) nie powinno trwać dłużej niż 30 minut (do godz. 22.00). Przekazanie informacji od podmiotów pośredniczących do komisarza wyborczego nie powinno trwać dłużej niż 45 minut (do godz. 22.45). Należy więc oczekiwać, że około godz. 23.00 komisarze wyborczy przekażą do Państwowej Komisji Wyborczej informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania.

Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez podmioty pośredniczące informacji do komisarza wyborczego należy przyjąć godz. 22.45. Warunkiem jest terminowe przekazanie informacji z komisji obwodowych do podmiotu pośredniczącego (do godz. 21.30).

Jeśli w tym terminie podmiot pośredniczący nie otrzyma informacji telefonicznej od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie, ustalić przyczynę zwłoki i termin przekazania informacji umożliwiający dotrzymanie terminu przekazania informacji komisarzowi wyborczemu.

W razie braku możliwości połączenia się telefonicznego lub gdyby z innych przyczyn uzyskanie informacji z komisji obwodowej w podanym wyżej terminie nie było możliwie, podmiot pośredniczący dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodu, z którego nie otrzymał informacji i przekazuje te dane komisarzowi wyborczemu wraz z informacją o tym, z którego obwodu nie otrzymał danych liczbowych.

III. Szczegółowy sposób przekazywania informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowanie oraz liczbie wydanych kart do głosowania i warunki umożliwiające sprawne wykonywanie tego zadania.

 1. Zasady organizacji przekazywania danych z obwodów do komisarza wyborczego po pierwszym dniu głosowania należy szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji referendalnych.
 2. Komisarze wyborczy utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z podmiotami pośredniczącymi i informacje o tym przekażą właściwym komisjom. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodząca w skład grupy powinna  zawierać następujące dane:

  a)      wykaz komisji obwodowych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

       ·     miejscowości (adresu) lokalu obwodowej komisji ,
       ·     numeru obwodu,
       ·     imienia i nazwiska przewodniczącego,
       ·     numeru telefonu,


  b)      wskazanie podmiotu pośredniczącego (imienia i nazwiska pełnomocnika lub przewodniczącego komisji pośredniczącej), numeru telefonu, adresu,
  c)       nr telefonu w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, pod którym będą przyjmowane informacje od podmiotów pośredniczących,
  d)      nr telefonu w delegaturze przeznaczonego wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie informacji o liczbie osób uprawnionych i liczbie wydanych kart do głosowania,
  e)      wskazanie godziny (do 21.30), do której przekazywane są informacje do podmiotów pośredniczących i godziny (do 22.45), do której podmioty pośredniczące przekazują informacje komisarzowi wyborczemu,
  f)        opisanie sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do podmiotu pośredniczącego i sposobu przekazywania danych od podmiotu pośredniczącego do komisarza wyborczego,
  g)      przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych. Telefoniczne przekazywanie informacji powinno być krótkie i rzeczowe, po to by nie blokować telefonu.
 3. Przekazywane dane z komisji obwodowych do podmiotu pośredniczącego powinny zawierać następującą treść:

  a)      numer obwodu,
  b)      nazwę miejscowości,
  c)      imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinni podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne),
  d)      liczbę osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w formie: liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery,
  e)      liczbę wydanych kart do głosowania w formie: liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden.

 4. Zaleca się, by w ciągu pierwszego dnia głosowania podmioty pośredniczące skontaktowały się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe celowe jest wzajemne przekazanie informacji o ich numerach, co może ułatwić późniejsze przekazanie danych liczbowych (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy powiadomić o tym wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
 5. Podmiot pośredniczący powinien przygotować arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wydanych kart. Przyjmując telefoniczną informację podmiot pośredniczący sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą dane liczbowe (numer obwodu, nazwę miejscowości oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji) a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wydanych kart. Arkusz z wpisanymi informacjami podpisują członkowie komisji pośredniczącej obecni przy jego sporządzaniu. Jeśli funkcje podmiotu pośredniczącego wykonuje pełnomocnik komisarza wyborczego podpisuje on arkusz z informacjami od obwodów i przekazuje komisarzowi wyborczemu w określonym przez komisarza terminie.
 6. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej informacje komisarz wyborczy może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt III., 3 lit. a, b, c (np. nazwa miejscowości, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości, co do tożsamości osoby, która przekazała informację podmiot pośredniczący powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która przekazywała informacje i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.
 7. Podmiot pośredniczący powinien być wyposażony w kalkulator w celu ułatwienia  sumowania otrzymanych danych liczbowych; obowiązek wyposażenia w kalkulator spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta.
 8. Podmiot pośredniczący dwukrotnie dodaje otrzymane z obwodów dane liczbowe o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wydanych kartach. Otrzymanie takich samych liczb po dwukrotnym dodawaniu jest warunkiem przekazania zbiorczych danych komisarzowi wyborczemu. Jeśli podmiotem pośredniczącym jest komisja pośrednicząca musi ona pamiętać o uwzględnieniu przy dokonywaniu obliczeń również ustalonych w swoim obwodzie danych o liczbie osób uprawnionych i wydanych kartach do głosowania.
 9. Przekazanie danych liczbowych do komisarza wyborczego następuje na wskazany numer telefonu (pkt III., 2 c) i zawiera w swojej treści:

      -      nazwę gminy,
      -      określenie podmiotu pośredniczącego ( imię i nazwisko pełnomocnika lub numer obwodu pośredniczącego oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji pośredniczącej),
      -      nazwę miejscowości,
      -      sumę liczb osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w obwodach wchodzących w skład zespołu w formie jak w pkt III, 3 d,
      -      sumę liczb wydanych kart do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy w formie jak w pkt III., 3e,
      -      -ewentualnie wskazanie numeru i siedziby komisji obwodowej, która nie przekazała danych liczbowych.

 10. Przy przyjmowaniu informacji telefonicznych przez komisarza wyborczego określone podmioty pośredniczące należy przypisać do określonych numerów telefonów przeznaczonych do przyjmowania informacji przy założeniu, że pod jednym numerem odbierane są informacje od około 10-15 podmiotów pośredniczących.
 11. Osoby przyjmujące informacje w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego powinny posiadać wykaz podmiotów pośredniczących, które przekazują im informacje oraz arkusze do wpisania danych liczbowych, a także kopie informacji przekazane właściwym grupom komisji, o których mowa  w pkt III.2.
 12. Komisarze wyborczy przekazują Państwowej Komisji Wyborczej zbiorczą informację o liczbie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu i liczbie wydanych kart do głosowania oraz o liczbie obwodów, z których otrzymali dane liczbowe. Przekazanie tych danych dokonywane jest pocztą elektroniczną i faksem. Bliższe informacje o numerach faksów, itp. zostaną przekazane komisarzom wyborczym w terminie późniejszym.
 13. Przy realizacji  punktu 33 "Wytycznych" stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz sposobu wykonania czynności związanych z przerwą w głosowaniu w referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. należy uwzględnić, że zgodnie z niniejszymi wytycznymi funkcje podmiotu pośredniczącego w przekazaniu przez komisje obwodowe do komisarza wyborczego informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart po pierwszym dniu głosowania mogą wykonywać wyznaczone przez komisarza wyborczego komisje obwodowe lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 14:32

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij