więcej

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w domach studenckich

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) spis osób uprawnionych do udziału w referendum w domach studenckich sporządzany jest przez gminę na podstawie wykazu osób, które będą przebywać w domach studenckich w dniu referendum.

Omawiany wykaz rektorzy szkół wyższych przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem referendum (art. 9 ust. 5).

Wykaz ten obejmuje wszystkie osoby, które powiadomiły rektora lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu 7 lub 8 czerwca br. lub w obu tych dniach i wyraziły życzenie umieszczenia ich w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym w domu studenckim.

Przyjmując tego rodzaju zawiadomienia należy informować, że nazwiska osób ujętych w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym w domu studenckim zostaną z urzędu wykreślone ze spisów sporządzanych w miejscu ich stałego zamieszkiwania.

Wykaz przekazywany przez rektora do urzędu gminy powinien obejmować dane umieszczane w spisie: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres stałego zamieszkania. Wynika to z art. 17 ust. 4 i art. 11 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym. W wykazie nie podaje się miejsca zameldowania na pobyt czasowy osób zainteresowanych umieszczeniem ich w spisie sporządzanym dla obwodu utworzonego w domu studenckim.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 14:44

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk