więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym,

zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.*)

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., informuje o warunkach udziału w tym referendum określonych ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami).

 

I. Warunki ogólne

Warunkiem udziału w referendum jest posiadanie obywatelstwa polskiego i ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat. Nazwiska osób uprawnionych do udziału w referendum są wpisywane w sporządzanym przez urzędy gmin spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.
Wpisanie do spisu jest więc formalną podstawą udziału w referendum.
Dla osób, które w drugim dniu głosowania, czyli 8 czerwca 2003 r. kończą 18 lat, urzędy gmin sporządzą dodatkowy spis. Oznacza to, iż osoby te, w dniu 7 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu.

 

Komisje obwodowe w dniu głosowania dopisują do spisu jedynie te osoby, które:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
- zostały pominięte w spisie, jeśli udokumentują iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem w innym obwodzie,
- zostały skreślone ze spisu w związku z ujęciem ich w spisie w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeśli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład w przeddzień referendum,
- przybyły w przeddzień głosowania do szpitala lub zakładu pomocy społecznej, w którym utworzono obwód głosowania,
- stale zamieszkują za granicą, udokumentują ten fakt i głosują na podstawie ważnego polskiego paszportu.
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy. Spis powinien być sporządzony najpóźniej w 14 dniu przed dniem referendum.

 

II. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Nazwiska osób uprawnionych do udziału w referendum stale zamieszkałych w danej gminie i zameldowanych na pobyt stały oraz osób dopisanych do rejestru wyborców na ich wniosek zostaną wpisane z urzędu do spisów osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonych dla poszczególnych obwodów głosowania.
Do rejestru wyborców właściwego dla miejsca zamieszkania mogą być wpisane na swój wniosek osoby, które stale zamieszkują poza miejscem zameldowania na pobyt stały. Dotyczy to również osób, nigdzie nie zamieszkałych przebywających stale na obszarze gminy.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy zostaną ujęte w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu ich stałego zamieszkania (zameldowania na pobyt stały).

 

III. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

 1. Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w domach studenckich i zespołach domów studenckich.

  Osoby, które będą przebywać w dniu referendum w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, a także osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną objęte spisem osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonym dla obwodów utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. O fakcie umieszczenia w spisie dyrektor szpitala, domu pomocy społecznej, zakładu karnego lub aresztu śledczego powinien poinformować osoby, których to dotyczy. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu głosowania będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach, jeśli wcześniej zaopatrzą się w zaświadczenie o prawie do głosowania.

  Opisane zasady głosowania dotyczą również osób przebywających w domach studenckich i zespołach domów studenckich, jeśli zostały w nich utworzone obwody głosowania.

  Osoby, które zostały objęte spisem osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalach, zakładach pomocy społecznej lub zakładach karnych, a opuszczą te jednostki na dwa dni przed dniem głosowania lub wcześniej, aby głosować w innym obwodzie głosowania muszą uzyskać z urzędu gminy właściwego dla szpitala, zakładu pomocy społecznej lub zakładu karnego zaświadczenie o prawie do głosowania.

 2. Warunki głosowania w miejscu pobytu czasowego.

  Osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zamieszkania 
  mogą wziąć udział w głosowania w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania), jeśli złożą w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

  Wniosek składa się najpóźniej do 29 maja 2003 r. w organie ewidencji ludności w urzędzie gminy, na terenie której czasowo przebywa osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu. Dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego, powoduje z urzędu skreślenie tej osoby ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

  Także osoby nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy, które chcą wziąć udział w głosowaniu, mogą w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2003 r. złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w miejscu przebywania.

  Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe jak również ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, a zamierzający wziąć udział w głosowaniu są dopisywani do spisu osób uprawnionych po złożeniu przez nich wniosku o dopisanie do spisu w wybranym przez nich obwodzie znajdującym się w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki można złożyć w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca pobytu od 18 maja do 25 maja 2003 r.
  Procedura taka dotyczy również policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

 3. Głosowanie w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Osoby niepełnosprawne, mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
  na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania. 
  Termin złożenia wniosku do urzędu gminy o dopisanie do spisu dla wybranego obwodu głosowania posiadającego lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa dnia 29 maja 2003 r.
  Na każde 15.000 mieszkańców gminy powinien przypadać lokal komisji obwodowej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z tym, że w każdej gminie powinien być co najmniej jeden taki lokal.

 4. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

  Udział w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania 
  jest również możliwy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które osoba uprawniona do udziału w referendum może otrzymać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania, a po sporządzeniu spisów - w urzędzie gminy, która sporządziła spis zawierający jej nazwisko. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.
  Wydanie zaświadczenia powoduje wykreślenie nazwiska ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu zamieszkania.
  O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do dnia 5 czerwca 2003 r., ze względu na to, iż w przeddzień głosowania urzędy gmin są obowiązane przekazać spisy osób uprawnionych przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum, a wydanie zaświadczenia wiąże się z wykreśleniem osoby ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

 5. Głosowanie w kraju osób zamieszkałych za granicą.

  Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w kraju w dniu referendum, mogą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu głosowania przedłożą obwodowej komisji do spraw referendum ważny polski paszport oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentami potwierdzającymi zamieszkiwanie za granicą są na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą czy też dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie osoby te zostaną dopisane do spisu i dopuszczone do głosowania. Obwodowa komisja do spraw referendum zaznaczy ten fakt na ostatniej stronie wizowej w paszporcie odciskając swoją pieczęć i wpisując datę.
  Osoba zamieszkała za granicą może również głosować w kraju na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula w miejscowości, w której utworzono obwód głosowania.

 6. Głosowanie za granicą.

  Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę,
   mające zamiar wzięcia udział w referendum, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Osoby przebywające za granicą, w tym także osoby które stale zamieszkują w kraju a nie posiadają zaświadczenia o prawie do głosowania, w celu wzięcia udziału w referendum powinny najpóźniej do 3 czerwca 2003 r. zgłosić właściwej terytorialnie placówce konsularnej, w której utworzono obwód głosowania wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek można zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie bądź telefaksem lub w formie elektronicznego przekazu, z podaniem danych objętych spisem oraz numerem ważnego polskiego paszportu, a także miejscem i datą jego wydania.
  Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą przez Ministra Spraw Zagranicznych zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, będzie również dostępny we wszystkich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej adres: www.pkw.gov.pl.

 7. Głosowanie na statkach morskich.

  Osoby, które będą przebywały w dniu głosowania na polskich statkach morskich i zechcą wziąć udział w referendum, powinny do 3 czerwca 2003 r. złożyć wniosek do kapitana statku o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania utworzonym na tym statku. Wniosku takiego nie muszą składać osoby posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Wykaz obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich przez Ministra Infrastruktury zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, będzie również dostępny w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej adres: www.kbw.gov.pl.

__________________________
*)  tekst ujednolicony - uwzględnia uzupełnienia z dnia 15 maja 2003 r. dotyczące uprawnienia do udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym osób, które przybyły w przeddzień głosowania do szpitali lub zakładów pomocy społecznej, w których utworzono obwody głosowania.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 14:47

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk