więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lipca 2009 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 8571)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r. ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyło 76 partii politycznych. Sprawozdania złożyły ponadto partie: Samoobrona Odrodzenie (EwP 262), wykreślona z ewidencji w 2008 r. oraz partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 245)2). Ponadto - z naruszeniem ustawowego terminu - sprawozdanie złożyła Partia Piratów (EwP 282). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 79 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 59 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu; 
2. przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 15 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu; 
3. odrzucić sprawozdania 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

                                                                   Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301.

2) Partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" nie miała obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2008 r., ponieważ postanowieniem z 26.09.2007 r. (nr sygn. I ACA 804/07) Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie o rejestracji partii i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. Po złożeniu ponownego wniosku o rejestrację partia kontynuuje swój byt pod numerem ewidencyjnym EwP 283. pod nazwą Stronnictwo Ludowe „Piast".


Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zbadała i odrzuciła sprawozdanie partii "Polska Lewica" nr EwP 279.

Załączniki do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 27 lipca 2009 r.

Załącznik 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2008 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

  1.  Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

  2.  Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

  3.  Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)

  4.  Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)

  5.  Unia Polityki Realnej (EwP 23)

  6.  Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)

  7.  Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

  8.  Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

  9.  Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

10.  Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

11.  Forum Samorządowe (EwP 73)

12.  Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

13.  Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

14.  Porozumienie Polskie (EwP 90)

15.  Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

16.  Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

17.  Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

18.  Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

19.  Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

20.  Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

21.  Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

22.  Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)

23.  Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)

24.  Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

25.  Polska Partia Narodowa (EwP 180)

26.  Stronnictwo Pracy (EwP 196)

27.  Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)

28.  Przymierze dla Polski (EwP 200)

29.  Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

30.  Polska Partia Pracy (EwP 211)

31. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

32.  Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

33.  Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

34.  „Nowa Lewica" (EwP 220)

35.  Unia Lewicy III RP (EwP 227)

36. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

37.  „Ruch Patriotyczny" (EwP 232)

38.  Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

39.  Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

40.  Nowa Wizja Polski (EwP 244)

41. Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" (EwP 245)

42. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

43.  Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

44.  Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

45.  Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

46.  Partia Kobiet (EwP 259)

47.  Partia Zielonych (EwP 260)

48.  Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

49.  Samoobrona Odrodzenie (EwP 262)

50.  Samoobrona Patriotyczna (EwP 268)

51.  Narodowy Kongres Polski (EwP 269)

52.  Lewica i Demokraci (EwP 270)

53.  Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej" (EwP 272)

54.  Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

55.  ELEKTORAT (EwP 281)

56.  Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 283)

57.  Partia Regionów (EwP 286)

58.  Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)A

59. Ruch Społeczny Naprzód Polsko (Ewp 291)


*) Kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji.

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2008 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe  (EwP 34)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie z urzędowo ustalonym wzorem, w części dotyczącej środków wpłaconych do kasy partii.

2. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

  Wskazane uchybienia polegają na:

- wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z finansowaniem wyborów;

- przyjęciu na Fundusz Wyborczy wpłaty darowizny w formie gotówkowej;

- wykazaniu zaniżonej w stosunku do rzeczywistej wpłaty kwoty pochodzącej z darowizn od osób fizycznych;

3. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienie polega na niawpowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia dotyczącego dopuszczalności wpłat na konto jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

4. Racja Polskiej Lewicy (140)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

5. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

6. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

 
Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

8. Zieloni 2004 (EwP 182)

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu nadwyżki środków od komitetu wyborczego, utworzonego przez partię w wyborach samorządowych w 2006 r. na rachunek bieżący, zamiast na rachunek Funduszu Wyborczego i przeznaczenie ich na bieżące wydatki. 

9. Socjaldemokracja Polska  (EwP 191)

Wskazane uchybienie polega na niawpowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia dotyczącego dopuszczalności wpłat na konto jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

10. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

11. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych z załączoną do sprawozdania dokumentacją finansową.

12. Platforma Janusza Korwin-Mikke (ewP 236)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania, w którym wykazane zostały kwoty niepotwierdzone załączonymi do sprawozdania dokumentami.

13. Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienia polegają na:

- przekazaniu środków Funduszu Wyborczego na rachunek komitetu wyborczego, po dacie jego rozwiązania z mocy prawa;

- niewprowadzeniu do umowy rachunku Funduszu Wyborczego zastrzeżenia dotyczącego dopuszczalności wpłat na konto jedynie przelewem, czekiem lub kartą płatniczą;

- niewykazaniu w przychodach partii pozyskanych wartości niepieniężnych i ich wyceny.

14. Stronnictwo "Piast"(EwP 277)

Wskazane uchybienia polegają na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed dniem wyborów, w których partia wzięła udział oraz na niewprowadzeniu zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego Partii, że wpłaty na jego rzecz mogą być dokonywane wyłącznie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

15. Partia Piratów (EwP 282)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie ustawowego terminu.

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2008 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez partię dochodów z majątku, ze źródeł niedozwolonych.

2. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek stwierdzenia, iż  zobowiązania Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej zostały pokryte z subkonta  subwencji, bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

3. Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 162)

Sprawozdanie zostało odrzucone z powodu pozyskiwania przez partię polityczną środków finansowych pochodzących od osób prawnych.

4. Prawica Rzeczpospolitej (EwP 266)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych, tj. finansowaniem partii z niedozwolonych źródeł.

5. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek naruszenia przepisu dotyczącego obowiązku gromadzenia środków pochodzących z darowizn na rachunku bankowym.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-03-2016 11:25

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 11:46

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  22-03-2016 11:57

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij