więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 82 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 70 partii politycznych, w tym 26 partii wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski  (EwP 41)2)wykreślona z ewidencji w 2006 r.

Po upływie ustalonego terminu sprawozdanie złożyło Stronnictwo Narodowe "Patria" (EwP 166).

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-72 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. „Forum Republikańskie" (EwP 64)
2. Ruch Obrony Bezrobotnych (EwP 142)
3. Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (EwP 149)
4. Polska Unia Gospodarcza (EwP 154)
5. „Przedsiębiorczość i Postęp" (EwP 190)
6. Stronnictwo Narodowe - Organizacja Polityczna Narodu (EwP 206)
7. „Polska Konfederacja - Godność i Praca" (EwP 235)
8. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 245)
9. Nadzieja Polski (EwP 248)
10. Przyszłość RP (EwP 255)
11. Partia Przewoźników i Kierowców (EwP 256)
 

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.3)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

                                                                           Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partię polityczną wykreśloną z ewidencji w 2006 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


 

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 maja 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 11:49

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij