więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Krajową Partię Emerytów i Rencistów i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Krajową Partię Emerytów i Rencistów i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r., Nr79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

odrzucić sprawozdanie Krajowej Partii Emerytów i Rencistów o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Krajową Partię Emerytów i Rencistów i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz źródłach pozyskania środków finansowych przez Fundusz Wyborczy  i o wydatkach poniesionych ze środków tego Funduszu w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, z własnej inicjatywy złożyła "Informację uzupełniającą do Raportu z badania wpływów na Fundusz Wyborczy KPEiR"    (z datą 2 lipca 2002 r.), sporządzoną przez tego samego biegłego rewidenta, który został wybrany przez Państwową Komisję. Informacja uzupełniająca wraz z załączonymi kserokopiami dowodów ma na celu uzasadnienie podejmowanych decyzji przez organ statutowy partii w zakresie gospodarki finansowej partii i Funduszu Wyborczego. Biegły rewident, w uwagach wstępnych wyjaśnia, że informacja uzupełniająca jest wydana "w związku z ujawnieniem - po zakończeniu badania sprawozdania wyborczego (...) dodatkowych dokumentów". Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła ten dokument, traktując go jak wyjaśnienia udzielone przez partię w trybie art. 34a ust. 2, w związku z art. 38a ustawy.

 

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków przez partię polityczną, po stronie przychodów wykazuje kwotę 74.288,07 zł. Na kwotę ogółem składają się wpływy pochodzące od osób fizycznych - 34.250 zł, z wpłat własnych - 550 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 96,82 zł, dotacja celowa z budżetu państwa jaką partia otrzymywała przez okres poprzedniej kadencji Sejmu - 16.841,25 zł oraz z pozostałych źródeł kwota 22.550 zł określona jako "niewykorzystane środki Funduszu Wyborczego przekazane na konto partii".

 

Wpłaty na rzecz partii pochodzą od 5 osób fizycznych, z tego tylko 1 wpłata w wysokości 3.450 zł nie budzi zastrzeżeń. Pozostałe wpłaty, dokonane pierwotnie na rachunek Funduszu Wyborczego zostały: w 2-ch przypadkach przelane na rachunek bieżący partii, zgodnie z wolą i oświadczeniami darczyńców; dotyczy to wpłat od Janiny Kwiecińskiej - kwota 5.000 zł i od Leszka Solarka - kwota 11.400 zł oraz w 2-ch przypadkach zwrócone osobom fizycznym (prowadzącym działalność gospodarczą), które te same kwoty wpłaciły na rachunek partii; dotyczy to wpłat od Ewy Nowickiej - Firma Handlowo-Usługowa "Elegant" - kwota 3.000 zł i od Czesława Ciesielskiego Kancelaria Adwokacka - kwota 11.400 zł.

 

Z rachunku Funduszu Wyborczego na rachunek bieżący partii przelano ponadto kwotę 550 zł pochodzącą z Oddziału Terenowego KPEiR w Lubsku oraz kwotę 22.500 zł "niewykorzystanych środków Funduszu Wyborczego".

 

Przedstawiony sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Funduszu Wyborczego, polegający na przelewaniu ich na rachunek podstawowy partii jest sprzeczny z art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Partia polityczna, zgromadzone na rachunku Funduszu Wyborczego środki może przeznaczyć tylko na finansowanie udziału w wyborach i referendach. Niedopuszczalne jest natomiast przekazywanie "niewykorzystanych środków Funduszu Wyborczego" na konto partii, jak wykazano w pkt IV sprawozdania, o ile nie nastąpiła likwidacja Funduszu Wyborczego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy. Sprzeczny z przepisami ustawy jest wpływ środków na rachunek podstawowy od niektórych osób fizycznych wymienionych w pkt I 1) lit. a sprawozdania. Według zapisu w sprawozdaniu Janina Kwiecińska z Białegostoku wpłaciła na rzecz partii 5.000 zł, Leszek Solarek - 11.400 zł. Obie te osoby dokonując dwukrotnych wpłat w łącznej kwocie przekraczającej limit naruszyły art. 36a ust. 1 ustawy. Kwoty stanowiące nadwyżkę ponad limit przelano na rachunek bieżący KPEiR. Nieprawidłowe postępowanie partii dotyczy także wpłaty gotówkowej w wysokości 550 zł z Oddziału Terenowego KPEiR w Lubsku na Fundusz Wyborczy. Wpłata ta dokonana z naruszeniem art. 36a ust. 3 ustawy, została, jak wynika z informacji uzupełniającej raport, najpierw zwrócona wpłacającemu na podstawie dowodu kasowego KW z dnia 4.09.01 (bez podpisu otrzymującego), a następnie w tej samej wysokości przyjęta do kasy na podstawie dowodu kasowego KP z dnia 5.09.01, z przeznaczeniem na cele statutowe partii. Pozabankowy obrót środkami pieniężnymi narusza przepis art. 24 ust. 8 ustawy.

 

Na rachunek Funduszu Wyborczego w miesiącu lipcu 2001 r. - wpłynęły 4 wpłaty gotówkowe na łączną kwotę 35.000 zł, w tym od: Zofii Jędrzejewskiej-Waszczuk - 11.000 zł, Jerzego Waszczuka - 11.000 zł, Aleksandry Waszczuk - 3.000 zł i Marii Bieniawskiej - 10.000 zł. Wpłaty te, potwierdzone wyciągami bankowymi, wliczone zostały do kwoty przychodów środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego i wykazane w sprawozdaniu, a nazwiska wpłacających są umieszczone w załączniku do sprawozdania. Stanowi to naruszenie art. 36a ustawy o partiach politycznych.

 

Rada Naczelna Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, jak wynika z przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnień, dążąc do uwolnienia się od zarzutu przyjęcia nieprawidłowych wpłat, zwróciła się 24 sierpnia 2001 r. do Spółki z o.o. Impex-Sped z prośbą o zwrot w imieniu KPEiR 4 osobom fizycznym wpłat gotówkowych. Podstawą powołaną do wypłaty jest "Umowa pożyczki" zawarta w 1999 r. między Impex-Sped Sp. z o.o., a Krajową Partią Emerytów i Rencistów, w myśl której (§1 pkt 3) "Pożyczkodawca na żądanie postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwoty niezbędne do bieżącego regulowania zobowiązań partii, wynikających z działalności statutowej KPEiR.". Sposób uregulowania tej sprawy oznacza w rzeczywistości finansowanie partii politycznej przez osobę prawną, co w świetle art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych jest niedopuszczalne.

 

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto wskazuje, że podana w sprawozdaniu Funduszu Wyborczego kwota wydatków związanych z udziałem w wyborach do Sejmu i do Senatu jest wyższa o 33.041 zł od wykazanej w sprawozdaniu wyborczym Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP, którego Krajowa Partia Emerytów i Rencistów była członkiem. Z punktu  widzenia formalnego wskazana rozbieżność nie powoduje odrzucenia sprawozdania partii i Funduszu Wyborczego, jednakże ujawnia, że część wydatków wyborczych regulowana była ze środków Funduszu Wyborczego poza rachunkiem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego, co jest sprzeczne z art. 95 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.

 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że Krajowa Partia Emerytów i Rencistów naruszyła art. 24 ust. 8, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 36a ust. 1 i 3 ustawy o partiach politycznych i postanowiła jak w sentencji.

 

Krajowej Partii Emerytów i Rencistów przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 15:06

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij