więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia kampanii wyborczej i gospodarki finansowej komitetów wyborczych w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 22 czerwca 2010 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZKF-603-4/10

Wyjaśnienia w sprawie zasad prowadzenia kampanii wyborczej i gospodarki finansowej komitetów wyborczych w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje.

Kampanię wyborczą w okresie przed ponownym głosowaniem mogą prowadzić wyłącznie te komitety wyborcze, których kandydaci kandydują w ponownym głosowaniu.

Komitety wyborcze, których kandydaci nie uczestniczą w ponownym głosowaniu nie mogą pozyskiwać środków finansowych po dniu 20 czerwca 2010 r. Komitety te nie mogą także po tym dniu wydatkować środków na prowadzenie kampanii wyborczej, mogą jedynie, do dnia złożenia sprawozdania wyborczego o którym mowa w art. 87g ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), regulować zaciągnięte wcześniej zobowiązania oraz wydatkować środki na cele związane z zakończeniem działalności komitetu i sporządzeniem sprawozdania.

Komitety wyborcze, których kandydaci kandydują w ponownym głosowaniu, mogą podjąć ponownie pozyskiwanie środków finansowych z dniem podania do wiadomości publicznej informacji o przeprowadzeniu ponownego głosowania. Termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy tych komitetów wyborczych upływa w dniu 4 lipca 2010 r.

Limit wpłat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego ani limit wydatków komitetu nie ulegają zwiększeniu w związku z udziałem kandydata w ponownym głosowaniu.

Termin na przedłożenie Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań wyborczych upływa:

  • dla komitetów, których kandydaci nie kandydują w ponownym głosowaniu - 20 września 2010 r.,
  • dla komitetów, których kandydaci kandydują w ponownym głosowaniu - 4 października 2010 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 12:02

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk