więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 21 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 21 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 87g ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął: dla komitetów, których kandydaci nie kandydowali w ponownym głosowaniu - 20 września 2010 r., dla komitetów, których kandydaci kandydowali w ponownym głosowaniu - 4 października 2010 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 17 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 14 komitetów wyborczych. Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożyły: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego i Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Szpryngiela. Nie złożył sprawozdania wyborczego Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Romana Mariusza Sklepowicza.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1-16 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 października 2010 r.

Wykaz załączników zawierających sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-02-2016 11:41

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk