Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborcze

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r.

      PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

 ZPOW-950-14/14

Zasady losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

I.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 219 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej dnia 25 kwietnia 2014 r., jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym.
 2. Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, w Sali Białej (nr 114). Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.
 3. W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. 
  W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.
 4. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadomi niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list.

II.

 1. Losowanie jednolitych numerów list kandydatów przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji.
 2. Losowanie numerów list będzie przeprowadzone w następujący sposób: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami tych komitetów wyborczych, których listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych.
  Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi poczynając od 1. 
  Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.
  Wyznaczony członek PKW będzie wyjmował pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, natomiast inny członek Komisji będzie wyjmował pojemnik z kartką zawierającą liczbę, stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego. 
  Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu.
 3. Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego we wszystkich okręgach wyborczych zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie wylosowanej dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.
 4. Po zakończeniu losowania Przewodniczący PKW ponownie odczyta numery list wylosowane dla wszystkich komitetów wyborczych w kolejności od numeru najniższego do najwyższego.
 5. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół, a na jego podstawie komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie przekazany okręgowym komisjom wyborczym oraz pełnomocnikom wyborczym komitetów wyborczych, a także podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej —www.pkw.gov.pl.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-02-2016 14:14
  Wprowadził:Bartosz Goździk