Czy mogę głosować za granicą?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy z czynnym prawem wyborczym mogą głosować również za granicą. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby zagłosować.

Jeśli posiadasz czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkujesz za granicą albo przebywasz tam czasowo i chcesz wziąć udział w głosowaniu, powinieneś zgłosić taki zamiar właściwemu konsulowi. Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu musisz podać:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer PESEL,

• adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

• adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Jeśli zmienisz miejsce pobytu przed dniem głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, otrzymasz, na podstawie zgłoszonego wniosku, zaświadczenie  o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku.

Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), w której będziesz ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-04-2019 16:35
    Wprowadził:Kamil Gierasiński
  • Data modyfikacji:03-04-2019 18:42
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka